کارشناسان بیمه آسیا در شعبه قم، از پرداخت 14/5 میلیارد ریال خسارت جعلی  جلوگیری کردند. به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ،در پی اعلام خسارت آتش سوزی با موضوع فعالیت انبار گیاهان دارویی به صورت خسارت کلی،با اقدامات فنی ،حقوقی و کارشناسی کارشناسان بیمه آسیا در شعبه قم  از پرداخت14/5 میلیارد ریال خسارت جعلی ، جلوگیری شد.
این گزارش می افزاید: کارشناسان خبره بیمه آسیا در شعبه قم  با انجام تحقیقات فنی و ارائه مدارک و مستندات مستدل به مراجع قضایی و اثبات جعلی بودن حادثه آتش سوزی ، از پرداخت خسارت جعلی جلوگیری کردند.

فهرست