بیمه‌نامه حوادث گروهی

کلیه شرکت‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی که دارای شماره ثبت می‌باشند می‌توانند کارکنان و کارگران خود را در قبال خطر فوت، نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم کلی و جزئی و هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث (کاری و یا خارج از محیط کار) را تحت پوشش قرار داده و در صورت ازکارافتادگی بیمه‌شده و یا فوت وی با پرداخت سرمایه بیمه توسط شرکت بیمه آسیا تضمین مناسبی برای بیمه‌شده و یا بازماندگان او ایجاد نمایند. مبنای تعیین نرخ این رشته بیمه‌ای نوع فعالیت شغلی که اکثریت کارکنان بدان مبادرت می‌ورزند، می‌باشد.

دانلود فرم پیشنهاد

دانلود فرم اعلام خسارت

دانلود فرم درخواست

فهرست