بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مهندسین ناظر

موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار مهندس ناظر در قـبال مالک و اشخاص ثالث، بـدین معنی که چنانچه درنتیجه سهل‌انگاری، قـصور، غـفلت، خطا و اشتباه حرفه‌ای بیمه‌گذار در محل ملک مورد نظارت /بازرسی، خسارات جانی و مالی به مالک و اشخاص ثالث وارد آید و بیمه‌گذار مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه‌گر پس از احـراز مسئولیت بیمه‌گذار بر اساس تعهدات مندرج در بیمه‌نامه، نسبت به جبران خسارات اقدام می‌نماید.

دانلود فرم پیشنهاد

دانلود فرم اعلام خسارت

دانلود فرم درخواست

فهرست