بیمه‌نامه مسئولیت مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی

جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در مورد خسارت‌های بدنی وارد به مسافرین تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج از کشور در حیطه این بیمه‌نامه است.

پوشش‌های تکمیلی

  1. حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری.
  2. حوادث ناشی از خطرات جنگ.
فهرست