بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو

تأمین خسارت‌های جانی و مالی ناشی از وقوع حادثه در داخل پارکینگ، بدین معنی که چنانچه خسارت جانی به اشخاص ثالث و خسارت مالی ناشی از خطرات تحت پوشش به خودروهای پارک شده در پارکینگ وارد آید بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

خطرات تحت پوشش:

  1. خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی
  2. خسارت‌های مالی ناشی از سرقت کلی
  3. خسارت شکست شیشه

حق بیمه:

حق بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو بر اساس ظرفیت نمایشگاه یا پارکینگ، مدت بیمه، تعهدات بیمه‌نامه تعیین می‌گردد به‌عنوان‌مثال حق بیمه یک پارکینگ شبانه‌روزی روباز با ظرفیت 100 خودرو با پوشش خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی، سرقت کلی و شکست شیشه به شرح زیر است:

هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه: 000/000/200 ریال

هزینه پزشکی در طول مدت بیمه: 000/000/100 ریال

غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر تا سقف: 000/4000/400 ریال

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه: 000/000/000/22 ریال

خسارت مالی برای هر خودرو تا سقف: 000/000/300 ریال

خسارت مالی در طول مدت بیمه تا سقف: 000/000/000/3 ریال

حق بیمه سالیانه: 000/000/51 ریال

 

فرانشیز:

فرانشیز سرقت کلی 20% و فرانشیز سایر موارد 10% به عهده بیمه‌گذار است.

فهرست